Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Profitweb.

Onderhoudsabonnement: het overeengekomen onderhoud zoals omschreven in Artikel 6

Profitweb: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Profitweb V.O.F. gevestigd aan de Daalakkersweg 2 118 te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 718 131 01.

Diensten: de door Profitweb aan Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst te leveren diensten.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

Opdracht: alle activiteiten waarop een Overeenkomst tussen Profitweb en Opdrachtgever betrekking heeft, zoals bijvoorbeeld een bestelling via de webshop van Profitweb, gericht op het verrichten van overeengekomen Diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Profitweb een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Profitweb een offerte daartoe heeft uitgebracht. Tevens omvat dit degene die met Profitweb daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Opdrachtbevestiging: de schriftelijke Overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en Profitweb, waarin deze Algemene Voorwaarden expliciet van toepassing worden verklaard, inclusief eventuele andere bijlagen daarbij.

Overeenkomst: de overeenkomst waarin de Opdracht wordt beschreven en waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal onderdeel vormen. Hierin verbindt Profitweb zich jegens Opdrachtgever om bepaalde Werkzaamheden te verrichten, mede inbegrepen de Werkzaamheden voortvloeiende uit eventuele latere wijzigingen middels addenda aan deze Overeenkomst van Opdracht.

Producten: de door Profitweb aan Opdrachtgever op basis van de overeenkomst te leveren producten.

Overmacht: een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Werken: de alle door Profitweb geleverde Diensten en Producten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst verklaart Opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. Dit geldt tevens voor het plaatsen van online bestellingen via de webshop van Profitweb.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Profitweb, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Profitweb en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd leidend, ongeacht separate afspraken die mondeling of schriftelijk (al dan niet via de mail) worden gemaakt.
5. Profitweb behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
6. Op elke overeenkomst tussen Profitweb en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Offertes
1. Op verzoek van Opdrachtgever kan Profitweb een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat zij onder de opdracht(en) verstaat en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte en in de webshop aangegeven omschrijving van de opdracht(en) is bindend.
2. Profitweb is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin behoudt Profitweb altijd het recht voor om een overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever te weigeren.
3. Alle door Profitweb vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
4. Alle door Profitweb vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Profitweb niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Profitweb het recht de prijzen hierover aan te passen.
8. Profitweb is niet gehouden aan een offerte indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen bedenken of begrijpen (of behoorde te begrijpen) dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
9. Op iedere offerte zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
1.  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een bestelling plaatst en afrekent in de webshop, of een offerte c.q. overeenkomst van ProfitWeb heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar aan ProfitWeb te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op de offerte per mail.

Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid in tijd en capaciteit zijdens Profitweb voor de uitvoering van de Opdracht. Bij beperkte beschikbaarheid van tijd en/of capaciteit treedt Profitweb met Opdrachtgever in overleg over het ingangsmoment van de uitvoering van de Opdracht.
3. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
4. De Overeenkomst geeft Opdrachtgever enkel het gebruikersrecht en beschikkingsrecht over de Website of Webshop.
5. Voor jaarlijkse abonnementen zoals domeinregistratie, hosting en eventueel onderhoud, geldt als ingangsdatum het moment dat Opdrachtgever een bestelling plaatst en afrekent in de webshop, of een offerte c.q. overeenkomst van ProfitWeb heeft aanvaard, niet het moment van oplevering van de website of diensten.

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht

1. Profitweb zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van vakmanschap uitvoeren. Profitweb bepaalt de wijze waarop en de persoon/personen door wie de Werkzaamheden wordt/worden uitgevoerd. Indien de Werkzaamheden volgens de Overeenkomst door een bepaalde persoon/personen zal/ zullen worden uitgevoerd, zal Profitweb zich in redelijkheid inspannen om ervoor zorg te dragen dat deze persoon/personen de Werkzaamheden zal/zullen uitvoeren. Profitweb is gerechtigd om de eventueel in de Overeenkomst genoemde persoon/personen te vervangen door (een) persoon/personen met gelijke of vergelijkbare deskundigheid.
2. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Profitweb kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd resultaat.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Profitweb het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Profitweb aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Profitweb worden verstrekt, in het formaat zoals onderling overeengekomen. Indien de voor uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet, niet tijdig of op de juiste wijze aan Profitweb zijn verstrekt, heeft Profitweb het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de geldende uurtarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Profitweb gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt Opdrachtgever de verwachte levertijd mee. Aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
6. Bij de uitvoering van de Diensten is Profitweb niet gehouden of verplicht de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Indien door de aanwijzingen de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen, of indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Profitweb, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van de geldende uurtarieven.
7. Bij het ontwerpen van een nieuwe website, webshop, software, applicatie of ontwerp maakt Profitweb eerst een basisontwerp van de Homepagina en één vervolgpagina en legt dit ter goedkeuring voor aan Opdrachtgever. Afhankelijk van het afgenomen pakket zijn er een of meerdere correctierondes, waarin Opdrachtgever feedback kan geven over het design van de website. Indien de Opdrachtgever meerdere correcties wenst zijn de kosten voor Opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen uiterlijk binnen veertien dagen via info@profitweb.nl per mail door aan Profitweb of via het feedback systeem van Profitweb. Wanneer Opdrachtgever niet binnen 14 dagen reageert op het basisontwerp, gaat Profitweb ervan uit dat Opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van Opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen 14 dagen uitblijven van zulke reacties, is Profitweb gerechtigd tot het voltooien van de volledige website of ontwerp. Het verstrijken van deze veertien dagen hebben te gelden als een fataal termijn waarmee Opdrachtgever zijn recht heeft prijsgegeven om enigerlei aanpassingen van Profitweb te vorderen.
8. Indien is overeengekomen dat de opdracht gefaseerd zal worden uitgevoerd kan Profitweb de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, of als Opdrachtgever aan de zijdens Profitweb verzochte informatie en/of de stukken heeft voldaan.
9. Mocht Profitweb onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, brengt Profitweb de Opdrachtgever hierover in kennis, waarbij Profitweb een termijn van ten minste 15 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen. Bij verstrijken van deze termijn kan Profitweb alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld.
10. Profitweb is te allen tijde gerechtigd om haar bedrijfsnaam op of bij het werk en op de geleverde website te (laten) vermelden of verwijderen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het Opdrachtgever niet toegestaan het werk, zonder vermelding van de naam Profitweb, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
11. Indien er sprake is van wijzigingen, kan Profitweb de uitvoering van de Dienst voortzetten met een gewijzigde versie van de programmatuur. Profitweb is nimmer verplicht of gehouden om bepaalde functionaliteiten of programmatuur te handhaven, toe te voegen of te wijzigen. Dit kan naar eigen inzicht van Profitweb.
12. Indien Opdrachtgever of derden in opdracht van Opdrachtgever veranderingen of toevoegingen aan Werken aanbrengen, is Profitweb nimmer aansprakelijk hiervoor. Profitweb is dan ook niet gehouden om deze gebreken voortvloeiend uit de veranderingen of toevoegingen, te herstellen of te onderhouden. Eventuele herstelwerkzaamheden geschieden dan op kosten van Opdrachtgever en de overeengekomen betaalverplichting blijft onverminderd van kracht.
13. Profitweb levert de website, webshop of web applicatie binnen de overeengekomen termijn content ready op. Dit houdt in, dat de website, webshop of web applicatie in principe volledig gereed is, op het aanleveren van de content (teksten, foto’s en overig beeldmateriaal) van Opdrachtgever na. Eventuele content kan na oplevering en betaling van de eindafrekening zelf door Opdrachtgever geplaatst of gewijzigd worden.
14. Bij oplevering van de website krijgt Opdrachtgever na betaling van de eindafrekening een login tot het CMS systeem waarmee foto’s en teksten kunnen worden gewijzigd c.q. toegevoegd binnen de scope van de afgenomen diensten.

Artikel 6. Onderhoudsabonnement / Support Ticket
1. Opdrachtgever heeft de keuze een Onderhoudsabonnement af te sluiten voor iedere website, webshop, applicatie of programmeerwerken. Anderzijds is support/onderhoud mogelijk via een Support Ticket. Het niet technisch onderhouden van de website is geheel voor eigen risico en aansprakelijkheid van Opdrachtgever. Het is niet toegestaan om derden of concurrenten onderhoud of wijzigingen te laten verrichten aan de door Profitweb geleverde werken. Indien gekozen wordt voor een Onderhoudsabonnement, betaalt Opdrachtgever hiervoor een maandelijkse abonnementsvergoeding die door Opdrachtgever jaarlijks eenmalig voorafgaand aan het jaar voldaan dient te worden. Indien Onderhoud wordt afgenomen middels een Onderhoudsabonnement of middels een Support Ticket, geeft dit Opdrachtgever enkel het gebruikersrecht en beschikkingsrecht over de overeengekomen maandelijkse diensten vanuit ProfitWeb.
2. Binnen het Onderhoudsabonnement verricht ProfitWeb naar eigen inzicht en planning enkel maandelijks of wekelijks onderhoud aan de in de Overeenkomst bepaalde programmatuur die ProfitWeb heeft ontwikkeld en waar Opdrachtgever een abonnementsvergoeding voor betaalt. Zie hiervoor artikel Onderhoud.
3. Afhankelijk van het afgenomen Onderhoudsabonnement, bestaan de Diensten uit:
a) Het beschikbaar stellen van de overeengekomen website, webshop of programmeerwerken op de hosting van Profitweb;
b) Het zorgen voor beveiligings- en functionele updates van het CMS; (Niet inbegrepen extra uitbreiding firewall, beveiliging of licenties die hieraan gerelateerd zijn.)
c) Het beschikbaar stellen van mailboxen als deze separaat zijn afgenomen. Daarbij horen webmail omgeving, de overeengekomen mailadressen, email spamfilter en dataverkeer op basis van fair use policy; (Niet inbegrepen blacklisting of blokkade van IP adres of domein door platformen van derden zoals Google platform Gmail, Microsoft platformen, outlook, hotmail, live mail of andere firewalls. Deze kosten zijn altijd voor rekening van Opdrachtgever);
d) Maandelijkse of Wekelijkse back-up van de website, webshop of programmeerwerken (afhankelijk van het Onderhoudsabonnement);
e) Toegang tot de telefonische helpdesk en gebruikersondersteuning;
f) Toegang tot het CMS systeem om teksten en afbeeldingen te kunnen wijzigen;
g) Het verzorgen van naar redelijkheid en volgens stand der techniek geldende maatstaven voldoende maatregelen voor beveiliging van een website tegen virussen, trojans etc. alsook tegen andersoortig gebruik van onbevoegden.
4. ProfitWeb kan te allen tijden vereisen dat de klant een separate of een aanvullende overeenkomst aangaat voor afname van het Onderhoudsabonnement dan wel het huidige Onderhoudsabonnement verhoogd wanneer:
a) De omvang van de website/webshop/applicatie of programmeerwerken van de opdrachtgever aangepast moet worden waardoor er meer opslagruimte, werkgeheugen, snelheid benodigd is.
b) De Opdrachtgever het websitepakket wil aanpassen naar meerdere pagina’s en/of functionaliteiten.
5. Licenties die buiten de standaard van ProfitWeb vallen, maken geen onderdeel uit van het Onderhoudsabonnement. Hiervoor wordt separaat een Overeenkomst gemaakt welke op basis van maatwerk of een uurtarief bij Opdrachtgever in rekening wordt gebracht.
6. Voor alle licenties en plugins geldt dat ze jaarlijks voorafgaand aan het jaar in rekening worden gebracht, ook al staat er een maandelijks bedrag op de offerte of in de webshop vermeld.
7. Indien een vaste looptijd voor het Onderhoudsabonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de Onderhoudsabonnement eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behoudens artikel 17 lid 1. Indien een onbepaalde tijd voor het Onderhoudsabonnement is afgesproken, geldt een opzegtermijn van tenminste 1 maand.
8. Indien geen Onderhoudsabonnement wordt afgenomen, dan wordt er door ProfitWeb geen onderhoudswerkzaamheden verricht zoals beschreven in artikel “Onderhoud”. Indien zich problemen voordoen met websites gebouwd door ProfitWeb waar geen Onderhoudsabonnement voor is afgesloten of indien Opdrachtgever eventueel aanvullende werkzaamheden wil laten uitvoeren op de website, dient Opdrachtgever voldoende Support Tickets aan te schaffen in de webshop van ProfitWeb. Opdrachtgever dient eerst Support Tickets aan te schaffen zodat ProfitWeb mogelijk achterstallig onderhoud kan uitvoeren.
Vervolgens kan Opdrachtgever altijd ervoor kiezen om een Onderhoudsabonnement af te sluiten. Dit kan alleen wanneer achterstallig onderhoud is opgelost d.m.v. support tickets. ProfitWeb is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de veiligheid, snelheid of het goed functioneren van websites gebouwd door ProfitWeb, waar geen Onderhoudsabonnement voor is afgesloten. Na betaling van de Support Tickets zal ProfitWeb in overleg met Opdrachtgever de problemen oplossen.
9. Support Tickets worden altijd in blokken van 15 minuten afgeschreven. Profitweb bepaalt hoeveel Support Tickets nodig zijn voor het uitvoeren van de door Opdrachtgever gevraagde Diensten. Eventuele resterende Support Tickets blijven maximaal 1 jaar geldig in het Account van Opdrachtgever. De historie van afgesloten Support Tickets wordt maximaal 30 dagen bewaard.
10. In het geval dat het Support Ticket systeem van Profitweb niet goed functioneert, kunnen Support Tickets worden aangevraagd via de mail en voldaan worden middels een betaallink die Profitweb verstrekt via de mail.
11. Het laten uitvoeren van incidenteel onderhoud d.m.v. een Support Ticket geeft geen garantie op mogelijke toekomstige problemen met de website, webshop, aanvullende functionaliteiten of plugins. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend en is geheel voor eigen risico en rekening van Opdrachtgever.
12. Profitweb kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beveiligingsrisico’s, gegevensdiefstal, gegevensbescherming, schadelijke activiteiten (zoals malware, phishing-aanvallen, spam of andere schadelijke activiteiten), defacement, prestatieproblemen, functionaliteitsverlies, SEO-achteruitgang of Juridische risico’s al dan niet bij achterstallig onderhoud. Profitweb behoudt zicht het recht voor om de website van Opdrachtgever offline te halen en de hosting te suspenderen om eventuele schade te beperken. Opdrachtgevers zijn echter zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot hun gebruik van de website, gegevensbescherming, auteursrecht en andere juridische vereisten.

Artikel 7. Onderhoud
1. Profitweb verricht enkel onderhoud aan de in de overeenkomst bepaalde programmatuur die Profitweb heeft ontwikkeld. Onderhoud wordt conform het afgenomen onderhoudsabonnement uitgevoerd. Bij maandelijks of wekelijks onderhoud wordt dit structureel op basis van het afgenomen pakket naar eigen inzicht en planning van Profitweb verricht. Voor onderhoud aan websites zonder maandelijks onderhoud dient er van tevoren, op aangeven van Profitweb, het minimaal aantal  support tickets te worden aangeschaft. Het is niet toegestaan om derden of concurrenten onderhoud of wijzigingen te laten verrichten aan de door Profitweb geleverde werken
 2. Afhankelijk van het onderhoudsabonnement omvat de onderhoudsverplichting: security scans, versie updates, plug-in updates, evt updates, herstel van fouten die zijn ontstaan door het doorvoeren van updates en, indien van toepassing, het maandelijks onderhoud van op maat gemaakte templates, koppelingen en de updates van keys.
3. Voor op maat gemaakte templates, koppelingen en plugins, geldt een separaat of aangepast onderhoudsabonnement waar het onderhoud onder valt.
4. In het Onderhoud is niet inbegrepen: calamiteiten, trouble-shooting, DDos-aanvallen en/of hacks, advies bij hulpvraagstukken, consultancy, aanvullende vragen van Opdrachtgever, uitbreiding van software, websites of webshops, het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met wijzigingen van de apparatuur of Werken anders dan door Profitweb uitgevoerd.
5. Bij het Onderhoud is niet inbegrepen: het gebruik van de apparatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden, en het nalaten van Opdrachtgever om de Werken zoals omschreven in artikel 14 tijdig te laten onderhouden, onderzoek of herstel van storingen die verband houden met de op de apparatuur geïnstalleerde programmatuur.
6. Buiten het onderhoudsabonnement vallen verder in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van:
a) het niet correct functioneren van Werken als gevolg van onvolkomenheden in apparatuur, of (systeem)programmatuur in gebruik bij Opdrachtgever, waarop of in samenhang waarmee Werken worden gebruikt;
b) het niet correct functioneren van Werken indien deze in samenhang met niet door Profitweb geleverde of geadviseerde computerprogrammatuur wordt gebruikt;
c) gebruik van Werken dan wel CMS-systeem in strijd met de eventueel bijbehorende instructies van Profitweb of als gevolg van onzorgvuldig beheer;
d) het laten terugzetten van een back-up
Deze werkzaamheden vallen niet onder het onderhoudsabonnement, maar kunnen tegen betaling van het alsdan geldende uurtarief worden uitgevoerd. Hiervoor dienen altijd Support tickets te worden aangeschaft.
7. Profitweb verzorgt naar eigen inzicht en planning – afhankelijk van het onderhoudspakket – eenmaal per maand of eenmaal per week onderhoud tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
8. Indien een plug-in, thema of licentie ‘end of life’ is, komen eventuele kosten voor het herbouwen van de plug-in, thema of licentie voor rekening van Opdrachtgever.
9. Profitweb is vrij om de voorwaarden voor onderhoud te wijzigen.
10. Consultancy, remote support, mailbox support vallen niet binnen onderhoudsabonnementen. Afgenomen onderhoudsabonnementen beperkt zich enkel tot de website/webshop die door Profitweb is gemaakt

Artikel 8. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Profitweb, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden, zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5. Profitweb is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Indien Profitweb met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Profitweb niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
6. Daarnaast kan Profitweb het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk zodanig onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Profitweb, dat in redelijkheid niet van Profitweb mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Profitweb zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium in kennis stellen. Profitweb zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
7. Wijzigingen in de prijzen worden door Profitweb bekendgemaakt aan Opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste prijzen van kracht worden, met inachtneming van de opzegtermijn en de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
8. Profitweb berekent een weekend- en avondtarief van 150% buiten kantoortijden. De kantoortijden van Profitweb zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Voor feestdagen wordt een feestdagentarief van 200% gehanteerd. Wanneer Support via het support portaal verloopt dan wordt het eventuele weekend- en avondtarief of feestdagentarief berekend o.b.v. het aantal tickets dat Opdrachtgever aanschaft die nodig zijn voor het uit laten voeren van de gewenste werkzaamheden.
9. De betalingsverplichting(en) van Opdrachtgever jegens Profitweb geldt onverkort in geval van het niet of onbehoorlijk functioneren van de Werken als gevolg van geen, gebrekkig of onkundig onderhoud door Opdrachtgever of (een) derde(n) in opdracht van Opdrachtgever, dan wel als gevolg van verkeerd of onkundig gebruik door of namens Opdrachtgever, hetgeen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever komt.
10. Indien de zaken die niet bij het Onderhoud zijn inbegrepen zoals benoemd onder Artikel 7 lid 4 en 5 alsnog door Profitweb worden gecorrigeerd, worden deze uren altijd separaat vergoed. Deze vallen niet onder het maandelijkse Onderhoud zoals omschreven in Artikel 7.

Artikel 9.1 Betalingsvoorwaarden
1. Zodra Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, is hij gebonden aan de overeenkomst en tot betaling van het volledig geoffreerde bedrag verschuldigd.
2. Betaling dient te geschieden in de valuta zoals vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Profitweb aan te geven wijze. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Profitweb is ontvangen. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een handelsrente verschuldigd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of de uitvoering van de opdracht schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Indien na 14 dagen het verschuldigd bedrag niet is voldaan, stuurt Profitweb een eerste herinnering dat het verschuldigde bedrag alsnog binnen 5 dagen op de rekening van Profitweb overgemaakt dient te zijn. Daarna volgt een tweede, zijnde een laatste aanmaning. Hierbij wordt tevens € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Indien binnen 3 dagen het bedrag alsnog niet is overgemaakt, treed lid 4 van dit artikel in werking.
4. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast rente en administratiekosten, gehouden tot een volledige vergoeding van (buiten)gerechtelijke incassokosten.
5. Indien de factuur na de herinnering niet is voldaan en de factuurtermijn met 5 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen is overschreden, behoudt Profitweb het recht voor om de hosting en functionaliteit van de website of applicatie te beperken. Indien het openstaande bedrag na de aanmaning niet is voldaan conform de aanmaningstermijn van 3 dagen, is Profitweb gemachtigd om de website, applicatie, alle diensten of hosting onvoorwaardelijk te suspenderen, zonder dat de data wordt gewist. En wordt alle dienstverlening onvoorwaardelijk opgeschort. Pas na voldoening van het volledige factuurbedrag, rente, administratiekosten en alle eventueel overige gemaakte kosten zal Profitweb de website of applicatie weer volledig toegankelijk maken.
6. Alle door Profitweb uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
8. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9. Profitweb is gerechtigd om aan Opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Pas na ontvangst van het voorschot zal Profitweb met de werkzaamheden aanvangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.
10. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren schriftelijk binnen 5 werkdagen kenbaar maken, bij gebreke waarvan het factuurbedrag is aanvaard.
11. Indien Opdrachtgever zijn bezwaren tegen het factuurbedrag kenbaar heeft gemaakt, zal Profitweb het in rekening gebrachte factuurbedrag nagaan. Indien de bezwaren terecht blijken te zijn past Profitweb deze aan.
12. Indien abusievelijk een lager bedrag gefactureerd wordt, dan behoudt Profitweb zich het recht voor het bedrag in een later stadium in rekening te brengen.
13. Abonnements- of onderhoudsgelden worden altijd jaarlijks voorafgaand aan de jaarlijkse periode in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
14. Gedurende het betalingsverzuim van Opdrachtgever, is Profitweb gerechtigd om eigen redirects in te stellen (doorlinken) of evenwel commerciële advertenties te plaatsen op de Website van Opdrachtgever. Eventuele inkomsten voortvloeiend uit deze advertenties zijn voor Profitweb. Na voldoening van de betalingsverplichting door Opdrachtgever, stelt Profitweb de betreffende domeinnaam weer beschikbaar aan Opdrachtgever. Enige redirects of commerciële advertenties worden dan verwijderd.

Artikel 9.2 Webshop bestellingen
1. Webshop bestellingen met eventueel aanvullende diensten dienen direct met de beschikbaar gestelde betalingsmethode voldaan te worden. Betalingsmogelijkheden die aangeboden kunnen worden zijn bijvoorbeeld; iDeal, BanContant.
Bij het niet functioneren van de betaalmethode om wat voor reden dan ook dan kan de klant om een betaallink of bankgegevens opvragen bij Profitweb om direct aan zijn betaalverplichting te voldoen.
2. Betaling dient te geschieden in de valuta zoals vermeld in de webshop.
3. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren schriftelijk binnen 5 werkdagen kenbaar maken, bij gebreke waarvan het online aankoopbedrag is aanvaard.
4. Indien Opdrachtgever zijn bezwaren tegen het aankoopbedrag kenbaar heeft gemaakt, zal ProfitWeb het in rekening gebrachte aankoopbedrag nagaan. Indien de bezwaren terecht blijken te zijn past ProfitWeb deze aan of kan ProfitWeb het foutieve bedrag terugstorten aan Opdrachtgever.
5. Indien abusievelijk een lager bedrag vermeld staat in de webshop en afgerekend is door Opdrachtgever, dan behoudt ProfitWeb zich het recht voor het additionele bedrag in een later stadium in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever hier niet mee akkoord gaat, zal ProfitWeb de foutief betaalde gelden terugstorten en kan Opdrachtgever per direct de overeenkomst ontbinden.
6. Abonnements- of onderhoudsgelden worden altijd jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe jaar in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
7. Verleningen van domein, hosting, abonnements- of onderhoudsgelden worden altijd jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe jaar in rekening gebracht, conform artikel 9.1.

Artikel 10. Buitengebruikstelling
1. Profitweb is gerechtigd om – zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Profitweb niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis en/of een gegeven ambtelijk bevel. Opdrachtgever blijft gehouden om zijn betalingsverplichtingen op grond van de met Profitweb gesloten overeenkomst te voldoen.
2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Profitweb een schriftelijk bericht ontvangt van het daartoe bevoegde gezag dat de dienstverlening weer wordt uitgevoerd.

Artikel 11. Domeinnaamregistratie
1. Bij Profitweb ondergebrachte IP-adres(sen) en/of domeinna(a)m(en) gelden de regels en procedures van de registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlenging van domeinnaam en/of IP-adressen. Profitweb vervult slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
2. Domeinnamen worden geregistreerd en onder gebracht bij Profitweb op verzoek van Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Profitweb tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. In welke vorm dan ook.
3. Indien gewenst worden de domeinnaam(en) anoniem geregistreerd bij Profitweb. Bij een anonieme domeinregistratie blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de domeinnaam. Profitweb heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaald worden Opdrachtgever.
4. Profitweb behoudt zich het recht voor om een anonieme domeinnaam te wijzigen.

Artikel 12. Hosting
Hosting is een integraal onderdeel van iedere aanbieding c.q. verkochte website door ProfitWeb. Hosting van door ProfitWeb gemaakte websites geschiedt enkel op servers van ProfitWeb. Het is niet toegestaan hosting elders onder te brengen.
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
* handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
* het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
* het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het schenden van auteursrechten;
* het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende of haatzaaiende uitingen;
* seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
* crypto mining services;
* het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken). Onder computers worden tevens begrepen devices zoals smartphones, randapparatuur, zoals (3D) printers en scanners en voertuigen voorzien van een wifi;
* het verspreiden van computervirussen en het plaatsen van spyware en malware;
* enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
3. Profitweb is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Profitweb alle schade ten gevolge van de overtreding door Profitweb of door derden geleden te vergoeden.
* indien Opdrachtgever het gestelde in lid 1 van dit artikel overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
* indien (een onderdeel) van de site van Opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van Profitweb;
* indien blijkt dat Opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
* indien blijkt dat Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
* op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis of een gegeven ambtelijk bevel.
4. Profitweb draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Profitweb draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. Kosten van herstel back-up worden vooraf altijd in rekening gebracht.
5. Profitweb is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
6. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
7. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.
8. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.
9. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.
10. Bij extreem gebruik beperkt Profitweb het aantal databases en/of opslag. Opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gebracht.
11. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Opdrachtgever en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backup medium.
12. Onbeperkt opslag en dataverkeer is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van het met Profitweb overeengekomen onbeperkte hosting- en dataverkeer pakket is Profitweb gerechtigd om het gebruik van dat pakket na constatering van het misbruikte limiteren. Profitweb zal in dat geval contact op nemen met Opdrachtgever om in overleg met Opdrachtgever tot een passende oplossing te komen. De met Opdrachtgever gemaakte afspraken worden door partijen schriftelijk vastgelegd.
13. Alle Werken die bij Profitweb worden afgenomen, worden te allen tijde op de eigen servers van Profitweb gehost.
14. Profitweb is vrij om tariefwijzigingen van dataverkeer aan Opdrachtgever door te berekenen.
15. Alle kosten voor hosting en domeinregistratie worden jaarlijks afgerekend.
16. Opdrachtgever krijgt nimmer toegang tot de bronbestanden van de website/webshop.
17. Het is nimmer toegestaan om toegang te verkrijgen tot de bronbestanden d.m.v. een FTP programma of plugin.

Artikel 13. Intellectueel eigendom
1. Profitweb is maker in zin van de auteurswet van alle werken die zij levert en kan als auteursrechthebbende hierover beschikken. Profitweb houdt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Op het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van Werken, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), adviezen, werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten en digitale informatie, software (waaronder content management systemen) alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren van een product/productie, maatwerk programma’s of pakketten, websites, webshops, applicaties enz., oefent Profitweb dan wel haar licentiegevers het haar toekomende auteursrecht op deze zaken en/of goederen en/of rechten uit.
3. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet–sublicentieerbaar gebruiksrecht. Een en ander tenzij in een door Profitweb en Opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Alle door Profitweb verstrekte Werken zoals hierboven beschreven, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Profitweb worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, gebruikt voor wederverkoop, aangepast worden door Opdrachtgever of ter kennis van derden worden gebracht. Zie ook lid 11. De beheerfaciliteiten zijn alleen voor Opdrachtgever en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Profitweb aan derden worden door geleverd.
5. Profitweb behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
6. Het is Profitweb toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Profitweb door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
7. Opdrachtgever vrijwaart Profitweb voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.
8. Profitweb heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
9. Indien enig recht van intellectueel eigendom op een werk bij schriftelijke overeenkomst wordt overgedragen van Profitweb naar Opdrachtgever, behoudt Profitweb een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om het werk en onderdelen daarvan te gebruiken in de bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Dit doet niets af aan de plicht van Profitweb om vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen.
10. Profitweb is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren in de Footer van de website, webshop of (web) applicatie. Ook als schriftelijk overeengekomen wordt dat de auteursrechten worden overgedragen, zal altijd in de Footer duidelijk zichtbaar en leesbaar blijven dat Profitweb de maker/eigenaar is van de website, webshop of (web) applicatie, zoals dat is neergezet door Profitweb. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de werken.
11. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000, – per inbreuk makende handeling betalen aan Profitweb. Dit doet niets af aan het recht van Profitweb om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.
12. Het is nimmer toegestaan dat een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Profitweb enige wijziging aanbrengt in Werken.

Artikel 14. Overmacht
1. In geval van Overmacht bij Profitweb worden de samen aangegane verplichtingen van Profitweb opgeschort. Indien de periode waarin door Overmacht nakoming van de verplichtingen door Profitweb niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Onder Overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Profitweb geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Profitweb niet in staat is de verplichtingen na te komen zoals: extreme weersomstandigheden; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van goederen; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Profitweb door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Profitweb of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Profitweb of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; fouten in software of online diensten van derden; storingen in het internetverkeer; een bedrijfsstoring of een storing in de energieaanvoer; het opleggen van heffingen of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van Profitweb.
4. Wanneer Profitweb bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Profitweb gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Profitweb niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door Opdrachtgever aangeleverde zaken.
2. Elke aansprakelijkheid van Profitweb, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Profitweb, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
3. Profitweb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Profitweb is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4. Profitweb is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door Opdrachtgever of derden aangeleverde materiaal dat op de website of ontwerp van Opdrachtgever is aangebracht.
5. Profitweb heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk. Profitweb is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt, ongeacht de oorzaak van het niet behalen van dit niveau.
6. Profitweb is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de server en het netwerk van het datacenter bij provider ten gevolge Overmacht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen. DDoS-aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.
7. Profitweb oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Profitweb aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever is verantwoording voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
8. (Niet-technisch) Onderhoud van Werken is na oplevering en acceptatie volledig de enkele verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en Profitweb is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onderhoud dat niet bij het Abonnement zit inbegrepen.
9. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Profitweb wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Profitweb aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van Opdrachtgever.
10. Indien de Rechter mocht oordelen dat Profitweb geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van Profitweb zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, met een maximum van € 5.000,- (exclusief btw) van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11. Opdrachtgever is gehouden Profitweb te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Profitweb in deze voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet­ondergeschikten/ onderaannemers). Hieronder valt onder meer, doch niet uitsluitend een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.
12. Bij publicatie van websites of ontwerpen zal Profitweb nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie.
13. Opdrachtgever vrijwaart Profitweb voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van Profitweb.
14. Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Profitweb kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Profitweb is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
15. Profitweb is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlenen van medewerking of het geven van uitvoering aan een ambtelijk gegeven bevel waaronder begrepen het faciliteren van het leggen van beslag op en het geven van inzage of het afgeven van door Opdrachtgever opgeslagen data en Persoonsgegevens.
16. Profitweb is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die veroorzaakt wordt door Overmacht. Als zodanig wordt aangemerkt onbereikbaarheid van de server en het netwerk ten gevolge van niet aan Profitweb toe te rekenen gebeurtenissen zoals stroomuitval of storing in het internet bij de provider, onderhoudswerkzaamheden door provider, pogingen van derden om uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstellingen, etc. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de website geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een  factuur c.q.  betaling.
17. Tussen partijen geldt dat gebreken aan de door of in opdracht van Opdrachtgever aan de apparatuur of software aangebrachte veranderingen en toevoegingen en alle uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van de apparatuur of software voor verantwoording van Opdrachtgever zijn. Opdrachtgever heeft ter zake van deze gebreken geen enkele aanspraak jegens Profitweb. Profitweb is niet gehouden tot herstel of onderhoud van deze gebreken.
18. Opdrachtgever vrijwaart Profitweb van alle juridische claims met betrekking tot de informatie die door Opdrachtgever op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Profitweb aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventueel gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins. Eventuele schade die door ondeskundigheid, illegaal handelen en spamming door Opdrachtgever wordt toegebracht, is voor rekening van Opdrachtgever.
19. Profitweb kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige omzetderving van Opdrachtgever als gevolg van het beperken of afsluiten van de website of applicatie van Opdrachtgever verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig voldoen van de openstaande vordering(en) van Profitweb op Opdrachtgever.
20. Profitweb is gerechtigd om een schadevergoeding te eisen indien Opdrachtgever door laster of smaad direct dan wel indirect schade toebrengt aan het imago van Profitweb of een van haar medewerkers.

Artikel 16. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg een aanvullende Offerte overeenkomen. De initiële Offerte met de daarbij behorende betaalverplichting voor het volledige offertebedrag blijft onverminderd van kracht.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Profitweb zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Profitweb Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Profitweb daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten per direct.
5. Deze nieuwe overeenkomsten worden daarmee onderdeel van eerdere overeenkomsten.
6. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de samenwerking te beëindigen met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Hierop is de opzegtermijn en vergoeding van gemaakte kosten zoals beschreven in artikel “Opzegging” van toepassing.

Artikel 17. Beëindiging van de Overeenkomst
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met gegronde reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
2. Onderhoudsabonnementen kunnen tussentijds opgezegd worden. Er vind geen restitutie van gelden plaats.
3. Hosting abonnementen en Domeinregistratie abonnementen zijn integraal onderdeel van de overeenkomst. Indien Deze worden opgezegd, vervalt automatisch tevens de Overeenkomst. In geval van ontbinding of opzegging, blijven alle overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
4. In geval van door Opdrachtgever tussentijdse opzegging, behoudt ProfitWeb zich het recht voor om een beroep te doen op alle mogelijke derving van inkomsten. Hieronder vallen onder andere het volledige offerte- c.q. aankoopbedrag plus de overeengekomen abonnementstermijn. Alle vorderingen zijn per direct opeisbaar. Onder geen beding heeft Opdrachtgever bij opzegging, recht op restitutie van reeds betaalde gelden en/of verdere dienstverlening vanuit ProfitWeb. De ingekochte dienstverlening komt automatisch te vervallen. Dit geldt zowel voor abonnementen, hosting, domeinregistratie, licenties en plugins. Bij beëindiging van de Overeenkomst vervallen tevens voor abonnementen, hosting, domeinregistratie, licenties en plugins alle gebruikersrechten en vindt er geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden.
5. Bij opzegging door Opdrachtgever dienen alle financiële verplichtingen jegens ProfitWeb te zijn voldaan. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor openstaande of lopende zaken bij opzegging. Opvragen van verhuiscodes door Opdrachtgever betekent automatisch opzegging van de overeenkomst en als gevolg daarvan, opschorting van alle diensten van ProfitWeb.
6. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding dan wel opvraging van verhuistokens door Opdrachtgever, is ProfitWeb gerechtigd om onmiddellijk alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. Daarnaast is ProfitWeb gerechtigd om alle accounts van Opdrachtgever direct na beëindiging van de Overeenkomst, op te heffen.
7. ProfitWeb is niet verplicht om voorzorgsmaatregelen te treffen om het wissen definitief en onomkeerbaar te maken, of om back-ups te bewaren van aan Opdrachtgever geleverde Producten of Diensten.
8. In geval van ontbinding of opzegging verkrijgt Opdrachtgever nimmer toegang tot de server van ProfitWeb waarop de bestanden staan. Opdrachtgever heeft, en verkrijgt, nimmer het recht om zelf iets op de servers van ProfitWeb te plaatsen of af te halen. ProfitWeb is in alle gevallen gerechtigd om Opdrachtgever toegang tot de servers van ProfitWeb te (blijven) onthouden.
9. Wanneer Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt verkrijgt deze nooit de bronbestanden van ProfitWeb en/of door ProfitWeb ingeschakelde derden. Voorts zal Opdrachtgever nimmer de bronbestanden van het CMS-systeem verkrijgen. Alle aangekochte licenties en plugins blijven eigendom van ProfitWeb en worden bij opzegging nimmer overgedragen aan Opdrachtgever.
10. Indien de Overeenkomst eindigt vanwege opzegging of ontbinding kan Opdrachtgever op verzoek en tegen een op dat moment overeen te komen vergoeding de output (bijvoorbeeld tekst en foto’s) verkrijgen in een door ProfitWeb te bepalen bestand (bijvoorbeeld een zip bestand). Echter, aan dit verzoek wordt enkel gehoor gegeven als Opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen jegens ProfitWeb heeft voldaan. ProfitWeb verstrekt nooit een kopie van de volledige Website van Opdrachtgever.
11. Indien een periode van bepaalde tijd is overeengekomen en Opdrachtgever beëindigt tussentijds de Overeenkomst, dan is Opdrachtgever te allen tijde het overeengekomen abonnementsgeld, (aangekochte) licenties en plugins, hosting en domeinregistratie tot aan het einde van de periode verschuldigd. De resterende periode dient bij opzegging in één keer voldaan te worden.
13. De volledige vorderingen van ProfitWeb op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
* indien na het sluiten van de overeenkomst aan ProfitWeb ter kennis gekomen omstandigheden ProfitWeb goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
* indien ProfitWeb Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
13. In de hierboven genoemde gevallen is ProfitWeb bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht van ProfitWeb om schadevergoeding te vorderen. Het volledige offerte- of projectbedrag blijft direct opeisbaar.
14. ProfitWeb is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
* Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
* Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
* Opdrachtgever het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
* Opdrachtgever een rechtspersoon is: van rechtsvorm verandert, fuseert met of wordt overgenomen door een andere rechtspersoon, dan wel ophoudt te bestaan.
* ProfitWeb redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
15. ProfitWeb is gerechtigd de domeinnamen per direct op te heffen, dan wel om de domeinnaamhoudergegevens te wijzigen naar de gegevens van ProfitWeb, In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel genoemde grondslagen.
16. In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel genoemde grondslagen heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
17. Indien Opdrachtgever verhuistokens voor hosting of domein opvraagt bij ProfitWeb, houdt dat automatisch in dat Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigd.

Artikel 18. Gebreken & klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ProfitWeb.
2. Indien een klacht gegrond is zal ProfitWeb de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.
3. ProfitWeb garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
4. Klachten van Opdrachtgever schort verplichtingen waaronder de betaalverplichting van Opdrachtgever niet op.
5. Als Opdrachtgever in gebrek of verzuim is met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, inclusief rente over deze kosten.
6. Eventuele door Opdrachtgever geconstateerde fouten in de door ProfitWeb geleverde Werken, dienen direct schriftelijk door Opdrachtgever gedetailleerd aan ProfitWeb te worden gemeld. Na ontvangst van de melding zal ProfitWeb zich overeenkomstig de gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen deze fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in de latere nieuwe versies van de Werken. 

Artikel 19. Geschillen
1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van ProfitWeb is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 20. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
2. Geheimhouding is evenwel niet van toepassing indien de informatie reeds openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst door Opdrachtgever aan ProfitWeb bekend gemaakt is.

Artikel 21. Privacy
1. ProfitWeb verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Opdrachtgever wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en ProfitWeb als verwerker.
2. ProfitWeb verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. Het volledige en actuele privacy statement van ProfitWeb is te raadplegen via de Privacy verklaring op de website.

Artikel 22. Online Marketing
1. ProfitWeb geeft nimmer garanties op omzet, winst, aantal bezoekers, offertes, aanvragen of contacten of andere omzet-gerelateerde zaken voortvloeiend uit werkzaamheden, Producten of Diensten door ProfitWeb. ProfitWeb kan daarom nimmer aansprakelijk of in gebreke worden gesteld voor tegenvallende verkoopresultaten of andere omzet-gerelateerde resultaten, voortvloeiend uit werkzaamheden, Producten of Diensten door ProfitWeb.
2. Rapportages vinden plaats conform de Offerte of diensten zoals vermeld in de webshop. Indien er in de Offerte of webshop geen wijze van rapportage is overeengekomen, geschiedt rapportage eenmaal per kwartaal op aanvraag van Opdrachtgever. ProfitWeb is dit niet verplicht en kan de rapportages bij Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de rapportages en uitleg daarvan.
3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van inloggegevens van de Google diensten (zoals bijvoorbeeld Analytics), als deze voorhanden zijn.

Artikel 23. Search Engine Advertising (SEA)
1. Google Ads is een advertentieprogramma van Google. ProfitWeb initieert, optimaliseert en onderhoudt de campagnes naar beste vermogen maar blijft altijd afhankelijk van Google Ads. De regelgeving van Google Ads dient te worden gevolgd.
2. ProfitWeb verricht SEA-werkzaamheden conform offerte of wat er vermeld staat in de webshop. De afspraken in de offerte en webshop zijn hierin leidend. Indien Opdrachtgever de Google Ads Campagne of zijn account wil opschorten of de advertentiekosten niet meer kan/wil betalen aan Google Ads, blijven de betaalverplichtingen jegens ProfitWeb wel van kracht conform deze algemene voorwaarden.
3. ProfitWeb is niet aansprakelijk als Google Ads functionaliteiten niet werken vanwege beperkingen in Producten van Opdrachtgever, vanwege de website of vanwege het CMS-systeem. ProfitWeb kan nimmer garanties geven op bepaalde posities of resultaten.
4. Als ProfitWeb een account aanmaakt voor Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever eigenaar van het account. Gedurende de Campagnes en zolang ProfitWeb SEA-werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht, worden geen inloggegevens gedeeld. ProfitWeb is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen met betrekking tot de Campagne of resultaten die veroorzaakt worden door aanpassingen in de website of Google Ads Campagne, zowel door Opdrachtgever als eventuele derden.
5. Opdrachtgever rekent altijd rechtstreeks af met Google. ProfitWeb zal nimmer bedragen voorschieten of betalen voor Opdrachtgever. Echter, Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de volledige SEA-Campagne, waaronder ook teksten van advertenties en zoekwoorden.
6. ProfitWeb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door Google afgekeurde advertentieteksten, vermindering van conversies, gederfde omzet voor het niet live staan van een Campagne, gederfde omzet van websites of webshops of andere negatieve gevolgen.
7. Indien er SEA-werkzaamheden worden uitgevoerd aan Werken door een derde partij of door Opdrachtgever zelf, is dat altijd voor verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. ProfitWeb is in dat geval niet verantwoordelijk voor eventueel gemiste data.
8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Overeenkomst te adverteren of te laten adverteren op zoekmachines waarop ProfitWeb een Campagne voor Opdrachtgever heeft lopen. Ook is het Opdrachtgever niet toegestaan om deze advertenties door te linken naar dezelfde website(s) of webshop(s) als de advertenties die ProfitWeb voor Opdrachtgever geplaatst heeft.

Artikel 24. Search Engine Optimization (SEO)
1. ProfitWeb verricht SEO-werkzaamheden conform offerte of vermelding in de webshop. De afspraken in de offerte zijn hierin leidend.
2. Aan zoekwoorden of posities die worden gemeten en gerapporteerd kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zoekwoorden en posities worden op een zo objectief mogelijke manier gemeten, maar deze kunnen door het algoritme van Google per gebruiker verschillen. Resultaten zijn markt-, concurrentie- en Google afhankelijk.
3. ProfitWeb is nimmer verantwoordelijk voor content die ProfitWeb ten behoeve van Opdrachtgever op internet plaatst. ProfitWeb is door Opdrachtgever gemachtigd om na goedkeuring van Opdrachtgever, content te plaatsen op de website van Opdrachtgever. Echter, Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de content.
4. ProfitWeb is niet aansprakelijk voor mogelijke (negatieve) gevolgen van een Campagne of resultaten die veroorzaakt zijn door aanpassingen op de website door of namens Opdrachtgever en/of derden.
5. ProfitWeb is niet verantwoordelijk voor de inhoud van posts op social media of andere online kanalen of accounts.
6. ProfitWeb is niet aansprakelijk indien werkzaamheden niet of niet tijdig verricht kunnen worden doordat de medewerking, input of contact van Opdrachtgever vertraagd of uitblijft. Deze  inspanningsverplichting ligt bij Opdrachtgever.
7. Na eventuele beëindiging van Overeenkomst worden on site gepleegde aanpassingen in stand gelaten. Deze aanpassingen worden niet kosteloos gewijzigd of teruggezet.
8. ProfitWeb is nimmer aansprakelijk voor mogelijke penalties, daling van posities, daling van traffic of conversies danwel daling in omzet vanuit de website- of webshop of voor andere negatieve gevolgen zoals van een algoritmewijziging of van werkzaamheden aan SEO van de website of   webshop.
9. Indien de website of webshop niet in beheer is van ProfitWeb, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanleveren van de inloggegevens van FTP, CMS, Cpanel, de benodigde Webmastertools, Analytics account, en andere benodigde accounts zoals de aanwezige social media kanalen.
10. Social media kanalen die ten behoeve van SEO werkzaamheden voor Opdrachtgever door ProfitWeb worden opgezet, kunnen na beëindiging van de Overeenkomst in overleg worden overgedragen.
11. Alle kosten van werkzaamheden die door derden gedaan worden ten behoeve van SEO komen voor rekening van Opdrachtgever.
12. Wanneer ProfitWeb Werken heeft opgeleverd en live gezet, kan ProfitWeb niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (toekomstige) problemen met zoekmachine vriendelijkheid, voor de gevolgen van technische fouten, van opmaak- of andere problemen omtrent Werken of de werking van het CMS-systeem.

Artikel 25. Google Mijn Bedrijf
1. Indien gewenst kan ProfitWeb Google Mijn Bedrijf instellen en activeren. Na beëindiging van de Overeenkomst kunnen de inloggegevens in overleg worden overgedragen.
2. ProfitWeb geeft nimmer garanties op vertoning van of op top posities voor Google Mijn Bedrijf pagina.

Artikel 26. Social Media
1. ProfitWeb is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:
– de rechten op (visuele) content die wordt geplaatst op Social Media kanalen van Opdrachtgever;
– het (onrechtmatig) noemen van beschermde merknamen op Social Media kanalen van Opdrachtgever;
– eventuele imagoschade ontstaan door geplaatste berichten op Social Media kanalen van Opdrachtgever.
– mogelijk geblokkeerde Social Media accounts van Opdrachtgever. ProfitWeb kan trachten mogelijke blokkades op te laten heffen. De kosten die het deblokkeren met zich meebrengt in de vorm van tijd, wordt in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Dit geschiedt altijd in onderling overleg.
3. Zaken als deblokkering van account van Opdrachtgever, aanpassingen van de advertentie in de vorm van tekst of afbeeldingen of video’s of andere content, aanpassingen van de strategie in welke vorm dan ook buiten de schriftelijk gemaakte afspraak, worden altijd in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
4. ProfitWeb is niet verantwoordelijk voor het uitkeren van prijzen ten behoeve van winacties op Social Media kanalen van Opdrachtgever.

Artikel 27. Email Marketing
1. ProfitWeb is nimmer aansprakelijk voor:
a) het controleren en handhaven van wettelijke richtlijnen voor het verzamelen van mailbestanden;
b) de verwerking van inschrijvingen en afmeldingen van mailbestanden.
2. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de e-mailadressen die in het kader van een Email Marketing Campagne rechtmatig zijn verkregen. Dit houdt in dat klanten de mogelijkheid hebben gehad om commerciële e-mails te weigeren en dat nieuwe klanten actief toestemming hebben gegeven tot het ontvangen van commerciële e-mails.
3. ProfitWeb is niet aansprakelijk voor eventueel in de toekomst te ontstane geschillen met de Reclame Code Commissie, die voortvloeien uit het niet naleven van het bovenstaande.

Artikel 28. Conversie Optimalisatie
1. Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de privacywetgeving door gebruik van tools die persoonlijke gegevens en gebruikersgedrag registeren op de website van Opdrachtgever.
2. ProfitWeb verstrekt geen garantie dat de omzet, winst of conversie ratio van Opdrachtgever daadwerkelijk stijgt door het afnemen van Diensten van ProfitWeb. De Diensten zijn uitsluitend gericht op het analyseren, onderzoeken en aanbevelen van conversie optimalisatiepunten, niet op de daadwerkelijke doorvoer van deze aanbevelingen op de website van Opdrachtgever.